Επάρκεια Καλύμματος Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Adequacy of coverage)

Επάρκεια καλύμματος κεφαλαιουχικών αγαθών ή άλλων αντικειμένων αξίας είναι ο έλεγχος που γίνεται για να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλή τα αγαθά μιας εταιρείας από διάφορους κινδύνους, όπως ο κίνδυνος των επιτοκίων, ο συναλλαγματικός κίνδυνος κτλ.

Η προστασία των αγαθών αυτών μπορεί να γίνει με διάφορα ασφαλιστικά συμβόλαια.