Εσωτερική Αξία (Intrinsic value)

Εσωτερική αξία είναι η πραγματική αξία μιας εταιρίας ή ενός χρεογράφου και μπορεί να είναι διαφορετική από την αγοραία αξία.

Εάν η εσωτερική αξία ενός χρεογράφου είναι μεγαλύτερη από την αγοραία τιμή, τότε η επένδυση στο συγκεκριμένο χρεόγραφο θεωρείται συμφέρουσα διότι αναμένεται μία αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής του στο μέλλον.

Εσωτερική αξία put options/call options

Στα call options εσωτερική αξία είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής του υποκείμενου χρεογράφου και της τιμής εξάσκησης.

Στα put options εσωτερική αξία είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής εξάσκησης και της τιμής του υποκείμενου χρεογράφου.

Η εσωτερική αξία στα δικαιώματα (options) είναι το in the money μερίδιο από την αμοιβή (premium) του option, ενώ αν είναι out of the money η εσωτερική αξία του είναι μηδέν.

Παράδειγμα:
Αν η τιμή εξάσκησης ενός δικαιώματος αγοράς (call option) είναι 10€ και η τιμή του υποκείμενου χρεογράφου (π.χ. μετοχές) είναι 20€, τότε η εσωτερική αξία του call option είναι 10€.

Ένα δικαίωμα προαίρεσης συνήθως ποτέ δεν αξίζει λιγότερο από τα χρήματα που θα λάβει ο κομιστής του δικαιώματος (option) αν το εξασκήσει.

Οι επενδυτές χρησιμοποιούν μία ποικιλία τεχνικών ανάλυσης για να εκτιμήσουν την εσωτερική αξία των χρεογράφων ελπίζοντας να βρουν επενδύσεις των οποίων η εσωτερική αξία είναι μεγαλύτερη από την αγοραία.

Συνήθως υπολογίζουν την εσωτερική αξία προεξοφλώντας τις μελλοντικές ταμειακές ροές που θα προσφέρει το χρεόγραφο.

Εσωτερική αξία εταιρίας

Εσωτερική αξία μιας εταιρίας είναι η τρέχουσα αξία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της, μειωμένη κατά τις υποχρεώσεις δια τον αριθμό των μετοχών της.

Η εσωτερική αξία μπορεί να περιλαμβάνει και στοιχεία των οποίων η αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί εύκολα όπως η επωνυμία της, το πελατολόγιο της, οι πατέντες της κτλ.