Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (Internal Rate of Return (IRR))

Εσωτερικός βαθμός απόδοσης είναι ένας δείκτης ο οποίος μετρά την απόδοση μιας μακροχρόνιας επένδυσης, εξισώνοντας την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών πλέον της τελικής αγοραίας αξίας, με την τρέχουσα αγοραία αξία της επένδυσης.

Εναλλακτικά, είναι η τιμή στην οποία η λογιστική αξία ενός χρεογράφου είναι ίση με την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (IRR) ενός χρεογράφου που εκδίδεται σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής (discount note) είναι ισοδύναμος με ένα σταθερό προεξοφλητικό επιτόκιο που καθιστά ίση την παρούσα αξία της ροής των πληρωμών προς την αρχική επένδυση.