Ετήσια Δήλωση Υποθήκης (Annual mortgage statement)

Ετήσια δήλωση υποθήκης είναι μια δήλωση που αποστέλλεται στον οφειλέτη ενός ενυπόθηκου δανείου και περιέχει τους τόκους και τους φόρους του δανείου που πληρώθηκαν στη διάρκεια του χρόνου, καθώς και το υπόλοιπο που απομένει.