Ετήσια Επιχορήγηση (Annual allowance)

Ετήσια επιχορήγηση, είναι οι φορολογικές απαλλαγές που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες για εισόδημα που έχει αποκτηθεί ένα συγκεκριμένο οικονομικό έτος / μια συγκεκριμένη λογιστική περίοδο.