Ετήσια Φορολόγηση Χωρητικότητας (Annual tonnage tax)

Ετήσια φορολόγηση χωρητικότητας (annual tonnage tax) είναι η ετήσια φορολογία ενός πλοίου με βάση τη χωρητικότητα του.