Ετήσιος Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός (Annual balanced budget)

Ετήσιος ισοσκελισμένος προϋπολογισμός είναι η αρχή σύμφωνα με την οποία το σύνολο των εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού πρέπει να εξισώνεται κάθε χρόνο.