Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης (Annual growth rate)

Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών που έχει επιτύχει μια επιχείρηση στη διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης, την οποία λαμβάνει υπόψιν της για να διαπιστώσει την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται.