Εξαγωγές (Exports)

Εξαγωγή είναι η διαδικασία μεταφοράς εγχώριων προϊόντων, εμπορευμάτων και ανθρώπων προς μία ξένη χώρα όπου τα προϊόντα θα επεξεργαστούν, θα χρησιμοποιηθούν, θα πωληθούν ή θα επανεξαχθούν.

Παράδειγμα:
Ένα αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε στην Ιταλία, θα πρέπει να εξαχθεί προς την Ισπανία για να πωληθεί στην ισπανική αγορά.

Οι εξαγωγές είναι το αντίθετο των εισαγωγών και επηρεάζουν το εμπορικό ισοζύγιο.

Επειδή πολλές εταιρίες βασίζονται στις πωλήσεις από εξαγωγές, κάθε παράγοντας όπως η κυβερνητική πολιτική ή η συναλλαγματική ισοτιμία που επηρεάζει τις εξαγωγές, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα κέρδη των εταιριών.

Εμπόδια ελεύθερου εμπορίου

Εμπόδια ελεύθερου εμπορίου θεωρούνται γενικά οι κυβερνητικοί νόμοι, κανονισμοί, πολιτικές ή πρακτικές που είτε προστατεύουν τα εγχώρια προϊόντα από τον αλλοδαπό ανταγωνισμό ή τεχνητά προωθούν τις εξαγωγές συγκεκριμένων εγχώριων προϊόντων.

Τα πιο κοινά εμπόδια που θέτουν οι χώρες είναι μέτρα και πολιτικές που περιορίζουν, απαγορεύουν ή εμποδίζουν τις διεθνείς ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών όπως