Εξωτερικές Οικονομίες (External economies)

Εξωτερικές οικονομίες/αντιοικονομίες είναι οι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης.

Οι παράγοντες αυτοί δεν έχουν σχέση με την επιχείρηση που παράγει το προϊόν και την παραγωγική της διαδικασία, αλλά επηρεάζονται από δραστηριότητες άλλων επιχειρήσεων ή του δημόσιου τομέα και μπορούν είτε να δημιουργήσουν πρόσθετο κόστος σε μια επιχείρηση είτε να συμβάλλουν στη μείωση του κόστους της.

Όταν οι εξωτερικές επιδράσεις συμβάλλουν στη μείωση του κόστους (ή στην αύξηση των εσόδων) μιας επιχείρησης, θεωρούνται ως εξωτερικές οικονομίες (external economies) ενώ όταν συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους θεωρούνται ως εξωτερικές αντιοικονομίες (external diseconomies).

Παράδειγμα:
Εξωτερικές οικονομίες είναι τα σχετικά οφέλη μιας επιχείρησης όταν λόγω ενεργειών άλλων επιχειρήσεων ή δημόσιων επενδύσεων διευρύνεται η αγορά για τα προϊόντα της ή όταν λόγω κρατικών προσπαθειών βελτιώνεται π.χ. το επίπεδο υγείας και εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού, κ.λ.π.

Εξωτερικές αντιοικονομίες υπάρχουν όταν λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης που προκαλείται από άλλες επιχειρήσεις ή από το ευρύ κοινό καθυστερούν οι μεταφορές των πρώτων υλών προς την επιχείρηση και των προϊόντων της προς τους πελάτες της ή όταν τα λύματα γειτονικών εργοστασίων ρυπαίνουν το νερό ποταμού που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για δικές της ανάγκες.