Εξωτερική Ανάθεση (Outsourcing)

Εξωτερική ανάθεση (outsourcing) είναι η ανάθεση διαφόρων έργων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης σε εξωτερικές εταιρίες.

Παράδειγμα:
Η ανάθεση καθαριότητας ή της ασφάλειας των κτιρίων ενός νοσοκομείου σε μια εταιρεία καθαρισμού/security, η ανάθεση λειτουργίας ενός τηλεφωνικού κέντρου στην Ινδία από μια αγγλική εταιρεία, η ανάθεση σε τρίτους της διαχείρισης εγγράφων ή η διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού μιας επιχείρησης από μία τράπεζα είναι όλες μορφές εξωτερικής ανάθεσης.

Η επιλογή για εξωτερική ανάθεση πραγματοποιείται είτε σε προσωρινή είτε σε μόνιμη βάση λόγω εξειδικευμένων γνώσεων ή λόγω μικρότερου κόστους.