Γραμμάτια Εισπρακτέα (Notes receivable)

Γραμμάτια εισπρακτέα είναι απαιτήσεις έναντι τρίτων οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε πιστωτικό τίτλο.

Το ακριβώς αντίθετο είναι τα πληρωτέα γραμμάτια.