Κάρτα Ανάληψης Μετρητών (Cash card)

Κάρτα ανάληψης μετρητών είναι μια πλαστική κάρτα η οποία προμηθεύεται από τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς και χρησιμοποιείται στα ΑΤΜ για την ανάληψη ή κατάθεση μετρητών σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό, την πληρωμή λογαριασμών ή την διεξαγωγή άλλου είδους τραπεζικών συναλλαγών.

Κάρτα ανάληψης Μετρητών

Η κάρτα φέρει το όνομα του κατόχου της και τον αριθμό λογαριασμού στο μπροστινό μέρος ενώ για την χρησιμοποίηση της απαιτείται η εισαγωγή PIN.

Η κάρτα ανάληψης μετρητών αρχικά ήταν διαφορετικό προϊόν από την χρεωστική κάρτα (debit card) και δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών με την πρώτη αν και πλέον τείνουν να θεωρούνται ταυτόσημες έννοιες.

Οι τράπεζες έχουν συνάψει συμφωνίες μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ ώστε η κάρτα μιας τράπεζας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) άλλης για την ανάληψη μετρητών με την επιβάρυνση συνήθως μιας μικρής προμήθειας.

Εφόσον οι cash cards δεν φέρουν υπογραφή του κατόχου τους στο πίσω μέρος τους όπως οι πιστωτικές κάρτες, αν ο κάτοχος δεν γνωρίζει ή ξεχάσει το PIN δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, ακόμα κι αν φέρει ταυτότητα μαζί του.