Κατανάλωση (Consumption)

Κατανάλωση είναι το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές και τα νοικοκυριά για την αγορά καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι δεν είναι πάντοτε ακριβής η διάκριση μεταξύ καταναλωτικών και επενδυτικών αγαθών. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα αγαθό μπορεί να είναι καταναλωτικό για κάποιο χρήστη ιδιώτη (πχ αυτοκίνητο), αλλά για μια επιχείρηση μπορεί να εκλαμβάνεται ως εξοπλισμός και κεφαλαιουχικό αγαθό.

Συνάρτηση κατανάλωσης

Η σχέση μεταξύ κατανάλωσης και παραγόντων που την προσδιορίζουν ονομάζεται συνάρτηση κατανάλωσης.

Η κλίση της συνάρτησης κατανάλωσης είναι η Οριακή Ροπή προς Κατανάλωση (ΟΡΚ).

Μορφές ιδιωτικής κατανάλωσης

Η εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση παρουσιάζεται με δύο μορφές:

1) Λειτουργική διάκριση:

 • Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός
 • Ένδυση – Υπόδηση
 • Στέγαση – Θέρμανση – Φωτισμός
 • Επιπλώσεις – Οικιακός Εξοπλισμός
 • Δαπάνες υγείας
 • Μεταφορές – Επικοινωνίες
 • Αναψυχή – Διασκέδαση – Εκπαίδευση – Μόρφωση
 • Λοιπά αγαθά και Υπηρεσίες

2) Διάκριση κατά είδος αγαθού

 • Διαρκή αγαθά
 • Ημιδιαρκή αγαθά
 • Μη διαρκή αγαθά
 • Υπηρεσίες