Κατανεμημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (Allotted share capital)

Κατανεμημένο μετοχικό κεφάλαιο είναι το μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας που δίνεται στους μετόχους με τη διαδικασία της κατανομής.