Καθαρές εξαγωγές (Net exports)

Καθαρές εξαγωγές είναι η δαπάνη για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στην εγχώρια οικονομία και αγοράζονται από αλλοδαπούς (εξαγωγές) μείον τη δαπάνη για την αγορά ξένων αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται στην εγχώρια οικονομία (εισαγωγές).

Οι καθαρές εξαγωγές χωρίζονται σε:

  1. εμπορεύματα και
  2. υπηρεσίες

1) Εμπορεύματα

Τα εμπορεύματα συνίστανται από τα αγαθά που έχουν παραχθεί την τρέχουσα περίοδο σε μια χώρα.

Παράδειγμα:
Όταν ένας Έλληνας αγοράζει ένα ιταλικό προϊόν, η συναλλαγή καταγράφεται ως εισαγωγή εμπορεύματος από την Ελλάδα (χρεωστική για την Ελλάδα διότι εκρέουν από την Ελλάδα κεφάλαια για την πληρωμή του προϊόντος) και ως εξαγωγή εμπορεύματος από την Ιταλία (πιστωτική για την Ιταλία, διότι εισρέουν σε αυτήν κεφάλαια για την πληρωμή του προϊόντος).

2) Υπηρεσίες

Οι διεθνείς συναλλαγές υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις μεταφορές, τον τουρισμό, τις ασφάλειες, την εκπαίδευση και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Παράδειγμα:
Όταν μια ελληνική οικογένεια περνά μια εβδομάδα διακοπών στη Γερμανία, η δαπάνη της για το κατάλυμα, το φαγητό και τις περιηγήσεις καταγράφεται ως εισαγωγή τουριστικών υπηρεσιών στις τρέχουσες συναλλαγές της Ελλάδας (χρεωστική για την Ελλάδα, διότι εκρεουν κεφάλαια από τη χώρα) και ως εξαγωγή τουριστικών υπηρεσιών από την Γερμανία (πιστωτική στις τρέχουσες συναλλαγές της Γερμανίας).