Καθαρή Τιμή (Clean price)

Καθαρή τιμή είναι η τιμή ενός ομολόγου που μοιράζει τοκομερίδια, μη συμπεριλαμβανομένων των τυχόν δεδουλευμένων τόκων.

Αμέσως μετά από κάθε πληρωμή τοκομεριδίου, η καθαρή τιμή θα ισούται με τη μικτή (dirty).

Οι καθαρές τιμές είναι πιο σταθερές με την πάροδο του χρόνου από τις μικτές. Όταν οι καθαρές τιμές αλλάζουν, αλλάζουν για έναν οικονομικό λόγο (π.χ. μια μεταβολή των επιτοκίων ή της ποιότητας της πίστωσης του εκδότη ομολόγων).

Οι μικτές τιμές (dirty) όμως, αλλάζουν καθημερινά ανάλογα με το αν η τρέχουσα ημέρα συμπίπτει με την ημέρα πληρωμής τοκομεριδίων, πόσες ημέρες έχουν περάσει από την τελευταία πληρωμή κι άλλους οικονομικούς λόγους.

Sxesi miktis timis, katharis timis kai dedouleumenon tokon