Κίνδυνος Εκδότη (Ιssuer risk)

Κίνδυνος εκδότη είναι η ζημία που μπορεί να προκληθεί λόγω πτώχευσης ή αδυναμίας ενός εκδότη χρεογράφων να τα παραδώσει στους αγοραστές.

Είδη Κινδύνου

Οι εταιρείες και οι επενδυτές αντιμετωπίζουν διάφορα άλλα είδη κινδύνου ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους.

Μερικοί από τους οποίους είναι: