Λειτουργικό / Ταμειακό Κύκλωμα (Operating cycle)

Λειτουργικό ή Ταμειακό κύκλωμα ονομάζεται το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών για την παραγωγή και τη διάθεση αγαθών και υπηρεσιών. Το είδος των ενεργειών διαφέρει ανάλογα με τον οικονομικό κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.

Παράδειγμα:
Στις εμπορικές επιχειρήσεις το Λειτουργικό ή Ταμειακό κύκλωμα αρχίζει με τη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων μετρητών και την αγορά εμπορευμάτων, συνεχίζεται με την πώληση των εμπορευμάτων, τη δημιουργία απαιτήσεων (σε περίπτωση πιστωτικής πώλησης) και ολοκληρώνεται με την είσπραξη των απαιτήσεων.

Είναι δηλαδή ένας κύκλος με συνεχείς μετασχηματισμούς των μετρητών σε αποθέματα, των αποθεμάτων σε απαιτήσεις και των απαιτήσεων σε μετρητά, τα οποία μετασχηματίζονται πάλι σε αποθέματα κ.ο.κ.

Η διάρκεια του κυκλώματος μπορεί επίσης να διαφέρει ανάλογα με τον οικονομικό κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση και μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη διάρκεια της Λογιστικής Χρήσης.

Παράδειγμα:
Το λειτουργικό κύκλωμα ενός αρτοποιείου είναι πολύ μικρότερης διάρκειας από τη δωδεκάμηνη λογιστική χρήση, γιατί χρειάζονται λίγες μέρες για να αγοράσει το αλεύρι, να ετοιμάσει το ψωμί, να το διαθέσει στους πελάτες και να εισπράξει το αντίτιμο.

Στις ναυπηγικές επιχειρήσεις όμως, το λειτουργικό κύκλωμα είναι συνήθως διετούς διάρκειας και κατά πολύ μεγαλύτερο από τη λογιστική χρήση.