Λογιστικά Γεγονότα (Accounting events)

Λογιστικά γεγονότα είναι τα γεγονότα τα οποία μεταβάλλουν τη χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης, δηλαδή, προκαλούν διάφορους μετασχηματισμούς στα στοιχεία του Ισολογισμού της.

Για να χαρακτηριστεί ένα γεγονός λογιστικό πρέπει να:

 • Είναι οικονομικό γεγονός
 • Αφορά συγκεκριμένη οικονομική μονάδα
 • Επηρεάζει τη διαμόρφωση της χρηματοοικονομικής θέσης της οικονομικής μονάδας
 • Υπόκεινται οι συνέπειες του σε αντικειμενική μέτρηση με βάση τη νομισματική μονάδα (ευρώ)

Παράδειγμα:
Η επιβολή ΦΠΑ από το κράτος στις νέες οικοδομές δεν επηρεάζει τη χρηματοοικονομική θέση μιας συγκεκριμένης επιχείρησης και άρα δεν θεωρείται λογιστικό γεγονός. Θα γίνει λογιστικό γεγονός μόνο όταν αυτή αγοράσει ένα ακίνητο και καταβάλει τον φόρο στο Δημόσιο.

Τότε θα υπάρξει ισόποση μείωση των μετρητών και της Καθαρής Θέσης της. Το μέγεθος αυτής της μείωσης θα είναι οριστικό και μετρήσιμο σε ευρώ.

Διακρίσεις λογιστικών γεγονότων

Τα λογιστικά γεγονότα διακρίνονται σε:

 1. Εσωτερικά
 2. Εξωτερικά

1) Τα εσωτερικά λογιστικά γεγονότα είναι διάφορες ενδοεπιχειρησιακές δραστηριότητες. (π.χ. απαξίωση/φθορά στοιχείων Ενεργητικού, χρησιμοποίηση μηχανημάτων, κάλυψη προπληρωμένων εξόδων κτλ)

2) Τα εξωτερικά λογιστικά γεγονότα είναι όλες οι οικονομικές συναλλαγές της επιχείρησης με τους τρίτους (π.χ. αγορά και πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων / πιστώσεων σε πελάτες κτλ) καθώς και όλα τα γεγονότα τα οποία δεν ελέγχει η επιχείρηση (π.χ. ατυχήματα, κλοπές, καταστροφές από σεισμούς)

Διακρίσεις εξωτερικών λογιστικών γεγονότων

 

 1. Ταμειακές
 2. Μη Ταμειακές

1) Ταμειακές είναι οι συναλλαγές που καταλήγουν σε εισπράξεις (αύξηση μετρητών ή καταθέσεων) ή προκαλούν πληρωμές (μείωση μετρητών ή καταθέσεων).

Τέτοιες είναι οι συναλλαγές είσπραξης ή εξόφλησης δανείων, πληρωμής μισθών στους εργαζόμενους, αγοράς και πώλησης αγαθών / υπηρεσιών κ.α.

2) Μη ταμειακές είναι

 • Οι συναλλαγές με πίστωση (π.χ. γραμμάτια, επιταγές, ανοικτοί λογαριασμοί)
 • Οι συναλλαγές αγοράς ή πώλησης πράγματος με ανταλλαγή άλλου περιουσιακού στοιχείου, εκτός από μετρητά και επιταγές. (π.χ. η αγορά μηχανήματος με ανταλλαγή εμπορευμάτων)
 • Οι εισφορές σε είδος των φορέων της επιχείρησης (π.χ. ο εταίρος Α εισφέρει ένα αυτοκίνητο στην ΧΥΖ Α.Ε.)