Λογιστική (Accounting)

Λογιστική είναι η επιστήμη που εντοπίζει, καταχωρεί, επεξεργάζεται και παρουσιάζει τα οικονομικά γεγονότα μιας επιχείρησης και στη συνέχεια συντάσσει σχετικές ειδικές εκθέσεις, ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) να είναι σε θέση να λαμβάνουν, κατά το δυνατόν ορθολογικές, οικονομικές αποφάσεις.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις λογιστικές εκθέσεις θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από:

  • Αξιοπιστία (reliability)
  • Αντικειμενικότητα (neutrality)
  • Κατανοητότητα (understandability)
  • Πληρότητα (completeness)
  • Συγκρισιμότητα (comparability)
  • Συνάφεια/σχετικότητα με τη λήψη αποφάσεων (relevance)

Κλάδοι Λογιστικής

Χρηματοοικονομική λογιστική

Χρηματοοικονομική λογιστική είναι ο κλάδος της λογιστικής που πληροφορεί φυσικά και νομικά πρόσωπα εκτός της επιχείρησης (πχ μέτοχοι, προμηθευτές, πιστωτικά ιδρύματα κτλ).

Διοικητική λογιστική

Διοικητική λογιστική είναι ο κλάδος της λογιστικής που πληροφορεί φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός της επιχείρησης.