Λογιστική Αξία ανά Μετοχή (Book value per share)

Λογιστική αξία ανά μετοχή είναι ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς τον αριθμό των κοινών μετοχών.

Η λογιστική αξία ανά μετοχή δεν θα πρέπει να θεωρείται αριθμοδείκτης οικονομικής αξίας, δεδομένου ότι αντανακλά τη λογιστική αποτίμηση της εταιρείας και όχι κατ ‘ανάγκη την πραγματική αποτίμησης της αγοράς.