Λογιστική Εξαγορών (Acquisition accounting)

Λογιστική εξαγορών είναι το σύνολο των λογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που μια εταιρεία εξαγοράζεται από μια άλλη.