Λογιστική Εξίσωση / Ισότητα (Accounting equation)

Λογιστική ισότητα είναι η εξίσωση που υποδεικνύει τη σχέση μεταξύ Ενεργητικού, Παθητικού, Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσης.

Πιο συγκεκριμένα, επειδή κάθε λογιστική εγγραφή χρεώνει ένα λογαριασμό και πιστώνει έναν άλλο με το ίδιο ποσό, το διπλογραφικό σύστημα διασφαλίζει ότι το Γενικό Καθολικό θα είναι πάντα σε ισορροπία, διατηρώντας την λογιστική ισότητα:

Ενεργητικό = Παθητικό = Υποχρεώσεις + Καθαρή Θέση