Μαζικές Συναλλαγές Χρεογράφων (Block trading)

Μαζικές συναλλαγές χρεογράφων (block trading) είναι η διαπραγμάτευση και εν τέλει η αγοραπωλησία μεγάλου αριθμού χρεογράφων (πχ μετοχές, ομόλογα) και άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων μεταξύ δύο ή περισσότερων αντισυμβαλλόμενων μερών.

Η ιδιαιτερότητα είναι ότι η συναλλαγή πραγματοποιείται εκτός των ανοιχτών αγορών ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις στην τιμή των συναλλασσόμενων προϊόντων.

Παράδειγμα:
Έστω ότι ένας επενδυτής που διαχειρίζεται αμοιβαία κεφάλαια και κατέχει σημαντικά μεγάλο μερίδιο μετοχών μιας εταιρείας, θέλει να αποχωρήσει από αυτή.

Εάν έδινε μια εντολή πώλησης στο χρηματιστήριο για το σύνολο των μετοχών, η τιμή θα μειωνόταν ξαφνικά και απότομα εφόσον η ποσότητα ήταν αρκετά μεγάλη για να επιδράσει ο νόμος προσφοράς και ζήτησης.

Αντί αυτού, ο επενδυτής προχωράει σε μια συμφωνία με μία τρίτη εταιρεία και μέσω μιας επενδυτικής τράπεζας πουλάει (block trading) τις μετοχές απευθείας στην εταιρεία, συνήθως με ένα σημαντικό discount λόγω της ποσότητας που αγοράστηκε.