Ολοκλήρωση προς τα πίσω (Backward integration)

Ανακατεύθυνση στον ορισμό για Συγχώνευση