Ομόλογο Προσαρμογής (Adjustment bond)

Ομόλογο προσαρμογής (adjustment bond) είναι ομόλογo το οποίο εκδίδεται κατά την οικονομική αναδιάρθρωση μιας εταιρείας.

Οι τόκοι των ομολογιών αυτών εξοφλούνται συνήθως μετά την ικανοποίηση των λοιπών υποχρεώσεων της εταιρείας.