Οριζόντια Ολοκλήρωση (Horizontal integration)

Οριζόντια ολοκλήρωση είναι η συγχώνευση εταιριών οι οποίες ήταν ανταγωνιστές στην ίδια ή σε παρόμοια αγορά / βιομηχανία.

Επειδή βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο της παραγωγικής διαδικασίας, οι εταιρίες με αυτό τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας που θα έχει ως συνέπεια τη μείωση του οριακού κόστους, την αύξηση του μεριδίου αγοράς και την συνεκμετάλλευση των οικονομικών, τεχνολογικών, παραγωγικών και ανθρωπίνων πόρων τους.

Παράδειγμα:
Μια γαλακτοβιομηχανία η οποία έχει την τεχνογνωσία και το οικονομικό κεφάλαιο, θέλοντας να εκμεταλλευτεί τα κανάλια διανομής μιας ανταγωνίστριας για να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της, μπορεί να της κάνει πρόταση συγχώνευσης.

Στην περίπτωση που μέσω οριζόντιας ολοκλήρωσης μείνουν λίγες εταιρίες στον κλάδο, θεωρείται ολιγοπώλιο, ενώ αν μία εταιρία κατάφερνε να τις απορροφήσει όλες θα δημιουργούσε μονοπώλιο στην αγορά.

άλλα είδη συγχωνεύσεων