Παραγωγικότητα (Productivity)

Παραγωγικότητα είναι ο όρος που χαρακτηρίζει τη σχέση μεταξύ της ποσότητας ενός παραγωγικού συντελεστή και της ποσότητας του προϊόντος που παράγεται με τη χρησιμοποίηση του.

Παράδειγμα:
Η παραγωγικότητα της εργασίας μπορεί να παρουσιαστεί με τη μορφή του λόγου Π/Ε, όπου
Π = συνολική ποσότητα προϊόντος
Ε = συνολική ποσότητα της χρησιμοποιούμενης εργασίας.

Εάν η τιμή του Π/Ε αυξηθεί, δηλαδή αν αυξηθεί η ποσότητα του ανά μονάδα εργασίας παραγόμενου προϊόντος, σημαίνει ότι η παραγωγικότητα του αντίστοιχου συντελεστή αυξήθηκε.

Εκτός από τις μερικές παραγωγικότητες υπάρχει και η ολική παραγωγικότητα (total productivity), που αφορά τη σχέση του συνόλου των χρησιμοποιούμενων συντελεστών προς την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος. Η παραγωγικότητα αυτή δεν μπορεί να εκφραστεί σε φυσικές μονάδες προϊόντος και συντελεστών και εκφράζεται σε χρηματικά ποσά.

Όταν εξετάζονται διαχρονικές μεταβολές της ολικής παραγωγικότητας υπάρχει περίπτωση να μην έχουν αλλάξει πραγματικά οι φυσικές ποσότητες του προϊόντος και των συντελεστών, αλλά να έχει αλλάξει απλά ή/και η τιμή τους.