Περιθώριο Συνεισφοράς (Contribution margin)

Περιθώριο συνεισφοράς είναι το ποσό που συνεισφέρουν οι πωλήσεις, μετά την κάλυψη των μεταβλητών εξόδων, για την κάλυψη των σταθερών εξόδων και τη δημιουργία κέρδους.