Πλεόνασμα Ανατίμησης (Appraisal surplus)

Πλεόνασμα ανατίμησης (appraisal surplus) είναι το πλεόνασμα που προέρχεται από την αύξηση της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού μιας εταιρείας.