Πράξη Ανοικτής Αγοράς (Open market operation)

Πράξη ανοικτής αγοράς είναι μια συναλλαγή στη χρηματοπιστωτική αγορά που διενεργείται με πρωτοβουλία της Κεντρικής Τράπεζας.

Με βάση το σκοπό τους, την περιοδικότητά τους και τις ακολουθούμενες διαδικασίες, οι πράξεις ανοικτής αγοράς του Ευρωσυστήματος διακρίνονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:

Όσον αφορά τα μέσα που χρησιμοποιούνται, οι αντιστρεπτέες συναλλαγές είναι τα κυριότερα μέσα ανοικτής αγοράς του Ευρωσυστήματος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στις τέσσερις κατηγορίες πράξεων.

Επιπλέον, οι διαρθρωτικές πράξεις μπορούν να λάβουν τη μορφή

  • έκδοσης πιστοποιητικών χρέους και
  • οριστικών συναλλαγών

ενώ οι πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας μπορούν να λάβουν τη μορφή

  • οριστικών συναλλαγών,
  • πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων και
  • αποδοχής καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας