Πριμ Κινδύνου (Risk premium)

Πριμ κινδύνου είναι το πρόσθετο ποσοστό αναμενόμενης απόδοσης που χρειάζεται ένας επενδυτής για να πεισθεί να αναλάβει πιο επισφαλείς επενδύσεις.

Τα διάφορα είδη επενδύσεων διαφέρουν συνήθως αρκετά ως προς το βαθμό οικονομικού κινδύνου τους. Αν τοποθετήσει κανείς τα χρήματα του σε ομόλογα του Δημοσίου, θα έχει μια συγκεκριμένη βέβαιη ονομαστική απόδοση και θα εισπράττει τους τόκους σε τακτά διαστήματα.

Αν, όμως, διαθέσει τα χρήματα του για την ανάπτυξη και την παραγωγή ενός νέου προϊόντος, θα υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα για το οικονομικό αποτέλεσμα.

Ο βαθμός αβεβαιότητας ποικίλλει ανάλογα με τον κλάδο, τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε μια οικονομία σε ορισμένη περίοδο και άλλους παράγοντες.

Όσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος να μην πάνε καλά τα πράγματα και να ζημιωθεί ο επενδυτής, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η προσδοκώμενη απόδοση για να δελεασθεί αυτός να την πραγματοποιήσει.

Έτσι, σε κάποιους τύπους επένδυσης μπορεί να ικανοποιείται με απόδοση 5%, σε άλλους με 10% και σε άλλους με 20%.

Παράδειγμα:
Η επένδυση σε έρευνες για ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου εμπεριέχει ιδιαιτέρως υψηλό οικονομικό κίνδυνο γιατί οι περισσότερες έρευνες και γεωτρήσεις (στην ξηρά ή στο βυθό της θάλασσας) αποδεικνύονται άκαρπες και οι δαπάνες που γίνονται γι’ αυτές πηγαίνουν χαμένες.