Πρόγραμμα Ενεργοποίησης (Activation program)

Πρόγραμμα ενεργοποίησης είναι μια διαφημιστική εκστρατεία για την ενεργοποίηση αδρανών λογαριασμών ή/και πελατών μιας επιχείρησης.