Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων (Activity scheduling)

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων είναι ο προγραμματισμός που ακολουθείται για να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα στην παραγωγική διαδικασία μιας επιχείρησης.