Προμήθεια (Commission)

Προμήθεια είναι το ποσό που καταβάλλεται ως αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών και υπολογίζεται συνήθως σαν ποσοστό επί της χρηματικής αξίας της προσφερόμενης υπηρεσίας ή είναι προσυμφωνημένο αριθμητικό ποσό.