Πρόσθετο Κέρδος / Ωφέλεια (Additional benefit)

Πρόσθετο κέρδος / πρόσθετη ωφέλεια είναι το επιπλέον κέρδος που προκύπτει από άλλες ή παραπλήσιες, από το βασικό σκοπό μιας επιχείρησης, δραστηριότητες (πχ τόκοι από τρέχουσες καταθέσεις στις τράπεζες).

Στην περίπτωση των ασφαλιστικών συμβολαίων, ως πρόσθετη ωφέλεια (additional benefit) λογίζεται κάθε πρόσθετη παροχή.