Πρωτογενής Αγορά (Primary market)

Πρωτογενής αγορά είναι αυτή στην οποία εισάγονται για πρώτη φορά οι μετοχές και τα ομόλογα, δηλαδή η αγορά στην οποία γίνονται οι εκδόσεις των νέων χρεογράφων.

Η αρχική πώληση των χρεογράφων γίνεται από οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν τους εκδότες (π.χ. επενδυτικές τράπεζες) και τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται πηγαίνουν στην εταιρεία που εκδίδει τα νέα χρεόγραφα.

Πλεονεκτήματα πρωτογενούς αγοράς

Τα βασικά πλεονεκτήματα και η συνεισφορά μίας πρωτογενούς αγοράς που λειτουργεί ορθολογικά και αποτελεσματικά για την οικονομία μίας χώρας είναι ότι:

  • αυξάνει τον συνολικό πλούτο και βιοτικό επίπεδο μίας κοινωνίας
  • αυξάνει την καταναλωτική και επενδυτική ευελιξία
  • βοηθά στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου επιτρέποντας στους πολίτες μίας κοινωνίας να καταναλώνουν περισσότερα προϊόντα στο παρόν από ότι τους επιτρέπουν τα εισοδήματα τους (δανεισμός).

Παράδειγμα:
Μία επιχείρηση έχει μία καινούρια ή/και πρωτοποριακή ιδέα για ένα νέο προϊόν (ή θέλει να επεκτείνει τις υπάρχουσες δραστηριότητες της) αλλά δεν έχει τα απαραίτητα κεφάλαια, τα οποία μπορεί να βρει μέσω των κεφαλαιαγορών.

Ένα ακραίο παράδειγμα είναι η δημιουργία επιχειρηματικών κολοσσών όπως η Microsoft, τα προϊόντα της οποίας συνεισέφεραν τα μέγιστα σε διάφορους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας, η οποία θα ήταν αδύνατη χωρίς μία καλά οργανωμένη κεφαλαιαγορά.

Επίσης, χωρίς τις πρωτογενείς αγορές, ένας καταναλωτής θα έπρεπε να περιμένει να συγκεντρώσει το απαραίτητο ποσό πριν αγοράσει ένα αγαθό όπως αυτοκίνητο ή σπίτι. Με τις οργανωμένες κεφαλαιαγορές έχει τη δυνατότητα να δανειστεί (π.χ. στεγαστικό δάνειο).

Από επενδυτικής σκοπιάς, η πρωτογενής αγορά επιτρέπει στους αποταμιευτές ευελιξία και επιλογή στη διαχείριση και συγκέντρωση των κεφαλαίων τους.