Προβλέψεις (Provisions)

Προβλέψεις είναι ένα στοιχείο του Ισολογισμού που αντιπροσωπεύει κεφάλαια που δεσμεύονται πριν καταγραφούν ως κέρδη ή ζημίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε γνωστής ή αναμενόμενης υποχρέωσης στο μέλλον, το κόστος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς.

Οι προβλέψεις συναντώνται πιο συχνά στους ισολογισμούς των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο υψηλού κινδύνου, διότι γίνεται η υπόθεση ότι τα υποκείμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν κάποια στιγμή στο μέλλον.

Παράδειγμα:
Μια τράπεζα θα δεσμεύσει μερικά επιπλέον κεφάλαια για ασφάλεια ως προβλέψεις για επισφαλή δάνεια.

Προβλέψεις για υποχρεώσεις και χρεώσεις δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού.

Στη χρηματοοικονομική λογιστική, οι προβλέψεις αντιμετωπίζονται διαφορετικά ανάλογα με τα λογιστικά πρότυπα που ακολουθούνται:
Στις αμερικάνικες Generally Accepted Accounting Principles, οι προβλέψεις αντιμετωπίζονται ως έξοδο, ενώ στα International Accounting Standards (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) θεωρούνται Υποχρέωση.