Προχρονολόγηση (Ande-date)

Προχρονολόγηση είναι ο όρος που χρησιμοποιείται όταν η ημερομηνία σύνταξης ενός εγγράφου ή ενός χρεογράφου είναι προγενέστερη από την ημερομηνία υπογραφής.