Ράντα / Ετήσια Πρόσοδος (Annuity)

Ράντα είναι μία σειρά πληρωμών σταθερού ποσού που καταβάλλονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα μέσα στο χρόνο.

Παράδειγμα:
Ράντα μπορεί να θεωρηθεί ένα σταθερό εισόδημα που προέρχεται από χρεόγραφα, οι συντάξεις, οι παροχές των ασφαλιστικών οργανισμών, οι τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων κτλ.

Ως ράντες μπορούν να θεωρηθούν και περιουσιακά στοιχεία, που αποφέρουν περιοδικές ταμειακές ροές.