Σωρευτική Μετοχή (Accumulative / Cumulative stock)

Σωρευτική μετοχή είναι μια προνομιούχα μετοχή της οποίας το μέρισμα δεν καταβάλλεται στους μετόχους αλλά συσσωρεύεται.