Σωρευτικό Πλάνο (Accumulation plan)

Σωρευτικό πλάνο (accumulation plan) είναι ένα πρόγραμμα μιας εταιρείας αμοιβαίων κεφαλαίων, που επιτρέπει στον επενδυτή να μην εισπράττει μερίσματα, αλλά αντί αυτού να επανεπενδύει σε νέα μερίδια.