Συγγενικός Κίνδυνος (Affiliated risk)

Συγγενικός κίνδυνος (affiliated risk) είναι ο κίνδυνος που μπορεί να αντιμετωπίσει μια εταιρεία από τις θυγατρικές της, καθώς αν για παράδειγμα μια από αυτές πτωχεύσει, το γεγονός αυτό θα επηρεάσει και τις υπόλοιπες λόγω των απαιτήσεων των πελατών.

Είδη Κινδύνου

Οι εταιρείες και οι επενδυτές αντιμετωπίζουν διάφορα άλλα είδη κινδύνου ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους.

Μερικοί από τους οποίους είναι: