Συντελεστής Άλφα (alpha) (Alpha coefficient)

Συντελεστής Άλφα (alpha coefficient) είναι ένας δείκτης που μετράει την απόδοση μιας επένδυσης αναλογικά με τον κίνδυνο που ανέλαβε ο επενδυτής.

Συνήθως ο δείκτης Άλφα μετράει την επίδοση μιας επένδυσης έναντι ενός δείκτη που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς και θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την κίνηση της αγοράς στο σύνολό της.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής Άλφα, τόσο καλύτερα για τον επενδυτή. Πιο συγκεκριμένα:

  • τιμές του άλφα μεγαλύτερες του μηδενός δείχνουν την υπεραπόδοση του επενδυτή που ανέλαβε κίνδυνο αντί να δεχτεί τη συνήθη απόδοση της αγοράς.
  • μηδενικές τιμές του άλφα δείχνουν ότι η απόδοση της επένδυσης με δεδομένο τον κίνδυνο που ενσωματώνει, ήταν η αναμενόμενη.
  • αρνητικές τιμές του άλφα δείχνουν ότι η απόδοση της επένδυσης, με βάση τον κίνδυνο που ενσωματώνει, ήταν χειρότερη από την αναμενόμενη.

Παράδειγμα:
Έστω ότι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο έχει απόδοση 30% και το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο είναι 5%, τότε η υπεραπόδοση είναι 30-5=25%.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, έστω ότι η υπεραπόδοση της αγοράς είναι 10% και ότι ο συντελεστής βήτα του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 2 (φέρει δηλαδή δύο φορές μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι ο δείκτης FTSE-20).

Με δεδομένη την αναμενόμενη υπεραπόδοση ο κίνδυνος είναι 2 * 10% = 20%. Η πραγματική υπεραπόδοση είναι 25%. Κατά συνέπεια το Άλφα είναι 5% ή 500 εκατοστιαίες μονάδες.

Σταθμισμένο Άλφα (weighted Alpha) είναι η μέτρηση που δείχνει πόσο αυξήθηκε ή μειώθηκε η αξία ενός αποθέματος χρεογράφων σε μια συγκεκριμένη περίοδο, συνήθως ενός έτους.

Η μέτρηση δίνει μεγαλύτερο βάρος στην πρόσφατη δραστηριότητα και λιγότερο στη δραστηριότητα του παρελθόντος χρόνου.

Ο δείκτης Άλφα συνήθως χρησιμοποιείται παράλληλα με τον δείκτη Βήτα (beta coefficient) που μετράει τη μεταβλητότητα της αγοράς.