Συσσωρευμένοι Τόκοι (Accumulated interest)

Συσσωρευμένοι τόκοι είναι οι τόκοι που δεν έχουν καταβληθεί στον δικαιούχο και οι οποίοι προστίθενται στο κεφάλαιο (κεφαλαιοποιούνται).