Σύστημα Διακανονισμού Τίτλων (ΣΔΤ) (Securities settlement system (SSS))

Σύστημα διακανονισμού τίτλων (ΣΔΤ) είναι ένα σύστημα που επιτρέπει τη μεταβίβαση χρεογράφων είτε έναντι αμοιβής (delivery versus payment), είτε χωρίς πληρωμή (free of payment).