Ρήτρα Πρόωρης Λύσεως Συμβάσεως (Acceleration clause)

Ρήτρα πρόωρης λύσεως συμβάσεως είναι η ρήτρα ενός συμβολαίου δανείου σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να εξοφληθεί αμέσως ολόκληρο το υπόλοιπο του δανείου, εάν αθετηθούν ορισμένοι όροι του συμβολαίου. […]