Βοηθητικός Εξοπλισμός (Accessory equipment)

Βοηθητικός εξοπλισμός είναι τα βιομηχανικά είδη, όπως εργαλεία, εξοπλισμός γραφείου κλπ που χρησιμοποιούνται σε μια εταιρεία αλλά δεν συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία.