Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (Accounting information system)

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα είναι το υποσύστημα ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης (MIS), το οποίο συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και υποβάλλει στη διοίκηση της εταιρείας χρηματοοικονομικά στοιχεία από τις καταχωρημένες συναλλαγές.